Київ
19 марта 2020 г.
Публiчна
оферта
(пропозиція укласти договір)
надання інформаційно-консультаційних послуг
Фізична особа-підприємець Новіцька Юлія Олександрівна, ЄДРПОУ: 3174002581, (далі іменується – Виконавець), яка діє з однієї Сторони і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі іменується – Замовник), з іншої Сторони, які разом далі за текстом іменуються – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір надання інформаційно-консультаційних послуг (далі за текстом – Договір) на нижчевикладених умовах.


1. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Сторони дійшли згоди, що для цілей даного договору та правовідносин, які походять від нього, терміни використовуються в таких значеннях:
1.1.1. Договір – даний Договір надання інформаційно-консультаційних послуг включно з усіма додатками до нього.
1.1.2. Послуги – комплекс інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику відповідно до умов даного Договору і можуть мати форму:
– надання доступу до інформаційного курсу в електронному вигляді;
– онлайн-вебінарів, онлайн-уроків;
– аудіо- відеозаписів;
– онлайн зустрічей в міні-групах;
– онлайн підтримки особистого куратора, куратора групи, закріпленого менеджера;
– відповідей на запитання і повідомлення електронною поштою, в особистому кабінеті, через соціальні мережі.

Наведений перелік не є вичерпним, конкретні форма та обсяг Послуг обираються Замовником індивідуально.

1.1.3. Фахівці – фізичні та/або юридичні особи, які володіють спеціальними знаннями і самостійно або у взаємодії з Виконавцем здійснюють безпосереднє надання Послуг Замовнику відповідно до умов даного Договору.
1.1.4. Акцепт оферти (Акцептування) – повне і беззастережне прийняття умов Договору шляхом вчинення дій, зазначених у п.5.2 даного Договору.
1.1.5. Особистий кабінет – спеціалізований розділ сайту https://yakovlev.plus , доступний Замовнику, який забезпечує доступ Замовника до обраних ним Послуг, а також містить механізми віддаленої взаємодії Сторін в межах Договору.
1.1.6. Онлайн захід – форма надання Послуг, яка передбачає взаємодію Замовника, Виконавця та/або Фахівців в режимі онлайн. Під Онлайн-заходом слід розуміти: вебінари, онлайн зустрічі, онлайн-уроки тощо.
1.2. У Договорі можуть вживатись терміни, не визначені п. 1.1. Тлумачення таких термінів здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, при визначенні його значення слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу – законодавством України; в другу чергу – на сайті Виконавця та/або в особистому кабінеті; потім – загальновживаним значенням.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Даний Договір укладається шляхом надання повної безумовної згоди (Акцептування) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.
2.2. Договір має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами даного Договору в повному обсязі шляхом Акцептування.
2.4. Замовник підтверджує, що повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Виконавця, що необхідно для здійснення розрахунків між Сторонами і забезпечення надання Послуг, і на що Замовник надає свою безумовну згоду.
2.5. Замовник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 За умовами даного Договору Виконавець зобов'язується надати Замовникові комплекс Послуг, а Замовник зобов'язується оплатити вартість Послуг згідно умов даного Договору.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику за допомогою технічних можливостей (функціоналу) Особистого кабінету.
4.2. Для забезпечення надання Послуг окрім Особистого кабінету може використовуватись функціонал інших засобів комунікації, соціальних мереж, технічних і програмних засобів тощо.
4.3. Послуги надаються Виконавцем у формі та обсязі, обраних і оплачених Замовником.
4.4. Замовник може отримати доступ до додаткових Послуг, не передбачених даним Договором, у разі оплати таких послуг.
4.5. Виконавець встановлює конкретну дату і час надання Онлайн-послуг.
4.5.1. Відповідні дата і час надання Онлайн-послуг зазначаються на сайті Виконавця, а також повідомляються Замовнику за допомогою функціоналу особистого кабінету та/або електронною поштою.
4.5.2. У разі зміни Виконавцем дати і часу надання Онлайн-послуги Виконавець повідомляє про це Замовника не пізніше як за два дні до дати надання відповідної Онлайн-послуги.
4.5.3. Тривалість на інформаційне наповнення кожної Онлайн-послуги визначаються Виконавцем і повинні відповідати опису загального комплексу Послуг, які надаються Замовнику за даним Договором.
4.5.4. У разі неспожиття (пропущення) Замовником Онлайн-послуги, в тому числі її частини з причин, не залежних від Виконавця, Замовник не має права вимагати повторного надання Онлайн-послуги. При цьому Послуги вважаються наданими належним чином.
4.5.5. Запис Онлайн-послуги у формі вебінару надається Замовнику за допомогою функціоналу Особистого кабінету та/або електронної пошти протягом 24 годин після завершення відповідного вебінару.
4.5.6. Надання Послуги в формі чату реалізовується за допомогою функціоналу Telegram на час надання Онлайн-послуг. Учасник може бути безповоротно виключений з чату модератором за недотримання правил, які приймає перед вступом в чат.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна Договору визначається залежно від конкретного обраного Замовником обсягу Послуг.
5.2. Замовник здійснює 100% (повну) передоплату за даним Договором, що одночасно засвідчує Акцепт оферти Замовником.
5.3. Оплата здійснюється Замовником у безготівковій формі за реквізитами партнерів:
5.3.1. ФОП: Щетиніна Наталія Валентинівна, UA193206490000026009052750755, ЄДРПОУ: 2889402260.
5.4. Замовник може здійснити оплату за даним Договором в будь-який зручний для нього спосіб, не заборонений чинним законодавством України.
5.5. Підтвердженням оплати Замовником даного Договору є будь-який платіжний документ або квитанція про оплату, що підтверджує сплату коштів в оплату даного Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Замовник має право:
6.1.1 Вимагати тактовного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та Фахівців.
6.1.2 Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбачених даним Договором.
6.1.3 Замовляти та отримувати додаткові Послуги (підлягають додатковій оплаті).
6.1.4 Отримувати роз'яснення щодо умов даного Договору, особливостей конкретних Послуг та порядку їх споживання.
6.1.5 На досудове та взаємовигідне врегулювання спорів, що можуть виникнути під час виконання даного Договору.
6.1.6 Вимагати від Виконавця належного виконання його обов'язків за даним Договором.
6.1.7 Користуватись іншими правами, передбаченими даним Договором та/або законодавством України.
6.2 Замовник зобов'язується :
6.2.1 Оплатити вартість Послуг за даним Договором.
6.2.2 Надати Виконавцю адресу електронної пошти, інші дані, необхідні для забезпечення доступу Замовника до Особистого кабінету.
6.2.3. Самостійно забезпечити себе індивідуальними технічними і програмними засобами споживання Послуг (технічний пристрій з доступом до мережі Інтернет, аккаунт електронної пошти, засоби відео- та аудіозв'язку тощо).
6.2.4. Стежити за розсилками на електронну пошту та в Особистому кабінеті для своєчасного ознайомлення з повідомленнями Виконавця, які стосуються надання Послуг.
6.2.5 Споживати Послуги особисто, винятково для власного вжитку, без можливості їх наступного розповсюдження, зміни, перепродажу.
6.2.6. Поводити себе чемно і тактовно під час споживання онлайн-послуг.
6.2.7. Не наносити шкоди програмним компонентам Особистого кабінету, інших засобів Виконавця і третіх осіб.
6.2.8. Сплатити Виконавцю збитки, понесені останнім через порушення Замовником п. 6.2.5., п. 6.2.6. та/або п. 6.2.7. Договору.
6.2.9. Дотримуватись умов даного Договору.
6.3 Виконавець має право:
6.3.1. Розширювати обсяг Послуги без погодження із Замовником.
6.3.2. Обирати та залучати Фахівців для участі в безпосередньому наданні Послуг на власний розсуд.
6.3.3. Обирати та забезпечувати технічне і програмне оснащення для забезпечення надання Послуг на власний розсуд.
6.3.4. Достроково припинити надання Послуг Замовнику у разі виявлення порушення останнім п. 6.2.5., п. 6.2.6. та/або п. 6.2.7. Договору без повернення сплачених Замовником коштів.
6.3.5. Вимагати і отримати від Замовника відшкодування збитків, спричинених порушенням Замовником п. 6.2.5., п. 6.2.6. та/або п. 6.2.7. Договору.
6.3.6. Достроково припинити надання Послуг Замовнику без пояснення причини з умовою повного або часткового повернення сплачених Замовником коштів.
6.3.7. Вимагати від Замовника належного виконання його обов'язків за даним Договором.
6.3.8. Користуватись іншими правами, передбаченими даним Договором та/або законодавством України.
6.4 Виконавець зобов'язується:
6.4.1 Надавати Замовнику Послуги у відповідності до умов даного Договору.
6.4.2. Своєчасно забезпечити Замовнику доступ до Особистого кабінету.
6.4.3 Надавати додаткові Послуги Замовнику (за додаткову оплату).
6.4.4 Забезпечувати належний та своєчасний підбір Фахівців, технічного і програмного оснащення для забезпечення Замовнику можливості спожити Послуги.
6.4.5 Дотримуватись умов даного Договору.

7. ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ ЯК Є

7.1. Замовник розуміє і погоджується з тим, що в ході курсів надання Послуг Виконавець може надати Замовнику для ознайомлення техніки психологічної самодопомоги та прийоми самопізнання і самодопомоги для самостійного застосування. Проте, Послуги Виконавця не є індивідуальними або груповими психологічними або психотерапевтичними консультаціями.
7.2. Замовник розуміє і погоджується, що надаванi Виконавцем Послуги не є і не можуть сприйматися як заміна психологічного консультування або будь-якого іншого виду терапії або медичної консультації.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Послуг очікуванням Замовника та / або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги наданими неякісно, або не в повному обсязі.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність Замовника в результаті надання Послуг або за досягнення Замовником будь-яких результатів за підсумком споживання Послуг.
7.5. Оплачуючи послуги Виконавця за цим Договором, Замовник погоджується з умовами даного Договору і з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації морального, матеріального чи іншого шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії цього Договору, так і після закінчення терміну його дії, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Усі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням даного Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом перемовин між Сторонами та/або їхніми представниками.
8.2 Якщо спір неможливо вирішити шляхом перемовин, він вирішується в судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України.
8.3 За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену даним Договором та чинним законодавством України.
8.4 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за даним Договором, якщо таке порушення сталося не з їх вини.
8.5 Сторона не несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань за даним Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх можливих заходів для належного виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

9. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

9.1. У разі направлення Замовником вимоги протягом 14 календарних днів, наступних за датою отримання Виконавцем оплати за даним Договором, Виконавець гарантує повернення сплачених за даним Договором коштів в повному обсязі, за виключенням податків і зборів.
9.2. Пункт 9.1. Договору може бути застосований лише у випадку спожиття Замовником не більше 10% загального обсягу оплачених Послуг.
9.3. У разі, якщо Замовник подав вимогу на повернення коштів і отримав підтвердження Виконавця, повернення коштів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня такого підтвердження.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
10.2 Сторони домовились, що до форс-мажорів, окрім іншого вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташоване обладнання Виконавця, необхідне для належного надання послуг; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють належне надання Виконавцем Послуг відповідно до умов даного Договору та/або значно погіршують становище Виконавця у порівнянні зі становищем, яке існувало на момент укладення Договору; аварії в системах енергопостачання, – якщо це сталося не з вини Виконавця; інші ситуації, які істотно впливають на можливість Сторін виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.
10.3 Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору та припинення виконання своїх обов'язків протягом 3 (трьох) днів з дня настання відповідного форс-мажору.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

11.1. Даний Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту зарахування коштів, сплачених Замовником в оплату Договору, на поточний рахунок Виконавця.
11.2. Даний Договір може бути припинений шляхом односторонньої відмови Виконавця від нього лише у випадках:
– розповсюдження Замовником інформації, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших осіб, порушує вимоги чинного національного та/або міжнародного законодавства;
– розповсюдження Замовником інформації еротичного та/або порнографічного характеру, а також інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, які повністю або частково захищені авторськими або суміжними правами (без згоди власника таких прав);
– розповсюдження Замовником інформації, яка містить в собі комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти;
– здійснення Замовником масових розсилок рекламних листів, спаму через будь-які технічні і програмні засоби.
- невиконання зобов'язань або порушенні умов Договору Замовником, в тому числі, якщо Замовник систематично (два і більше разів) не дотримується умов договору, веде себе нетактовно під час споживання онлайн-послуг.
- відмови з боку Виконавця в надання онлайн-послуг Замовнику з будь-якої причини при умовi повного повернення коштів.
11.3. Даний Договір може бути припинений шляхом односторонньої відмови Замовника від нього лише у випадку, передбаченому розділом 8 Договору.
11.4. Договір діє до його повного виконання Сторонами.

12. ЗМІНА ТА ВІДКЛИКАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

12.1. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови даної Публічної Оферти або відкликати її в будь-який момент на свій розсуд.
12.2. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової редакції Оферти на сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні.
ЗАМОВНИК

ПІБ:
Адреса:
Тел.:
ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Новіцька Юлія Олександрівна
ЄДРПОУ: 3174002581
Адреса: УКРАЇНА, 08302, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПІЛЬ ВУЛ. СЕРГІЯ КАМІНСЬКОГО, БУД. 11, КВ. 98
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA663052990000026001020100874
Телефони +380508159054